Carl-Axel Valéns stiftelse

Stiftelsens syfte är att stödja utbildning och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse och går därmed inte att söka.

Carl-Axel Valén (1928–2010) var en betydelsefull gallerist i Stockholm under perioden 1966–1999, där han drev Galerie Narva och Galerie Aix.

För Carl-Axel Valén var det naturligt att de pengar som konsten hade genererat under åren skulle gå tillbaka till konstnärerna. År 2006 bildade han Carl-Axel Valéns stiftelse. Verksamheten förlades i Eskilstuna och stiftelsen har sedan dess haft sin hemvist på Eskilstuna konstmuseum.

Totalt har 27 konstnärer mottagit stipendium under perioden 2006–2024, och stiftelsen har kommit att bli en betydande aktör i svenskt konstliv.

2024 års stipendiat

2024 har stipendiet tilldelats konstnären Munish Wadhia. Utöver stipendiet på 200 000 kronor ingår även en utställning på Eskilstuna konstmuseum. Munish Wadhias utställning invigs 29 mars 2025 och visas till och med 7 september 2025.

Munish Wadhia får stipendiet med motiveringen:

”Munish Wadhia erhåller Carl Axel Valéns stipendium 2024 för sitt lekfulla och öppet undersökande sätt att arbeta med bildmaterial och berättande. Munish Wadhia synliggör, med ett stort mod och en skarp kolonialkritisk blick, frågor kring kollektiva minnen, historia, arv och identitet.

Genom ett fritt utforskande och ett tvärvetenskapligt arbetssätt tar sig Munish Wadhia an det utvidgade måleri där han med ett flertal olika tekniker och objekt skapar rumsliga miljöer, som med sin färg, form och doft öppnar upp, väcker nyfikenhet och bjuder in besökaren. I den rumsliga miljön, flätas berättelser samman och alternativa samband synliggörs. Berättelser med fokus på identitet där vi, besökarna, blir påminda om hur vi är medskapare till våra identiteter och hur vi kan välja att gå utanför på förhand givna strukturer.”

Jury: Maria Hallberg, museichef, Maria Nordin, konstnär, och Jan Watteus, konstsamlare.

Konstnär Munish Wadhia

Munish Wadhia är född 1972 i Kenya och har en magisterexamen i måleri från Royal College of Art i London. Han är numera bosatt och verksam i Sverige. Wadhia har bland annat ställt ut på Konstakademien, Södertälje konsthall och Tändsticksmuseet i Jönköping. Till sommaren kommer han att medverka i grupputställningen Stockholms kosmologi, på Liljevalchs. Munish Wadhia är också paneldeltagare och Artist-In-Residence i projektet ”Samlande tankar” på Grafikens hus och hösten 2024 påbörjar han ett sex månaders långt residens på IASPIS i Stockholm.

Konstnärer som tidigare tilldelats stipendium ur
Carl-Axel Valéns stiftelse:

Kulturstipendium på 200 000 kronor.

Med motiveringen:

Åsa Cederqvists konst kännetecknas av rörelse, som en ständigt föränderlig föreställning där platser, personer och objekt tilldelas olika roller. Hennes verk kan ses som djupt personliga undersökningar av mänskligt varande och den planet vi lever på. Med lekfullhet och humor ställer hon allvarliga frågor om det väsentliga i livet.

Cederqvists arbete är interdisciplinärt. Film, foto, performance och textila skulpturer återkommer i rumsligheter där det taktila och handfasta samspelar med snudd på upplösta illusioner och speglingar, sprungna ur teknisk upptäckarlust.

Juryn träffas i hjärtat av Cederqvists konst, av mångsidigheten och energin, av hennes kärleksfullt kritiska blick och det kittlande spännrummet mellan fokus och rastlöshet. Nyfikenheten på vad som händer härnäst är väckt.

Jury: Maj Sandell, Maria Nordin och Pia Lagewald.

Kulturstipendium på 200 000 kronor.

Med motiveringen:
Ellen Ehk Åkesson har utvecklat en alldeles egen skulptural bildvärld där hon använder sin djupa hantverkskunskap som en slags förstärkare. Hon låter materialen, keramiken och glaset slå an tonen, som en vibrerande basgång ur vilken objekten växer fram. Juryn fascineras av Ellen Ehk Åkessons unika konstnärskap, av att hon ständigt överraskar och förnyar utan att släppa taget om sitt starka karaktäristiska uttryck.

Hennes verk är autonoma solitärer som bär egna narrativ och som, när de får samlas i grupp bjuder in till nya berättelser, till förföriska landskap av färger och former. Ehk Åkesson spelar med kontraster, mellan det blankaste blanka och mattaste matta. Hon träffar den exakta balansen mellan välbehag och obehag, mellan det sorgesamma och det lustfyllda. Där, i Ellen Ehk Åkessons landskap, vill vi få vandra.

Jury: Bianca Maria Barmen, Maj Sandell och Pia Lagewald.

Kulturstipendium på 200 000 kronor

Med motiveringen:
Oscar Furbacken leder oss in i naturen. Han fotograferar först det som ögat knappt kan se för att sedan skapa skulpturala miniatyrvärldar, installationer, videoverk och objekt med svindlande detaljrikedom.

Intrycken från den fascinerande växtlighet som omger oss, om vi bara såg den, får i Furbackens konstnärliga skalförskjutningar en närmast sagoliknande lockelse. Konstnärens intresse för natur, ekologi och klimat och livets skörhet har konsekvent fördjupats och utvecklats sedan examen från Kungliga Konsthögskolan 2011. I mötet med konstverkens förminskade eller förstorade ekosystem av lavar, svampar och jordmån är det som att gå på en nästan översinnlig skattjakt. Ofta lockas betraktaren in i verken genom glimrande och spirande element i landskapen. Men lika ofta anas symboliskt överhängande mörka moln med krafter vi inte rår på.

Med lågmäld intensitet pockar de besjälade naturskildringarna på uppmärksamhet. Det är med stort intresse vi ser framtiden an för att följa konstnärens kommande arbete och vi är övertygade om att Oscar Furbacken kommer visa oss ännu fler världar vi inte visste fanns.

Jury: Bianca Maria Barmen, Päivi Ernkvist och Jennie Fahlström.

Kulturstipendium på 200 000 kronor

Med motiveringen:
Charlotte Walentin har sedan examen från Konsthögskolan i Malmö 1999 visat på ett imponerande flöde av rumsligt starka skulpturala verk som vibrerar av poesi och sensualism. Genom gedigen hantverksskicklighet och precision i placeringen av verken i rummet bjuder konstnären in besökaren till sin värld. En värld där bruksvaror som fiskelina, blekmedel, bläck och bomull formar nya berättelser av oanade kombinationsmöjligheter.

Färgskalorna, oavsett media, påminner om lättheten i akvarellmåleri och det textila uttryckets många variationer är utmärkande. Ofta infinner sig en märkbar sinnlig upplevelse av att ta del av teckning, måleri, skulptur och textil i ett och samma verk, där leken med vad som kan vara luftburet eller fastnaglat också speglar val av material och titlar.

Charlotte Walentins värld är på samma gång visuellt kraftfull och skir och visar på ett konstnärskap som utmanar sig själv om och om igen. Resultatet är en lång rad arbeten som berör på djupet genom det taktilt sinnrika, lustfyllda och överraskande och får oss betraktare att nyfiket undra: vad kommer härnäst?

Jury: Päivi Ernkvist, Frida Fjellman och Jennie Fahlström

Kulturstipendium på 200 000 kronor

Med motiveringen:
Joakim Ojanen är en sällsynt gestalt bland svenska konstnärer genom att medkänsla och humor dominerar i hans bildvärld. I målningar och skulpturer möter vi figurer som ser ut att undra över hur de hamnade här men ändå försöker så gott de kan. De väcker inte gapflabbet utan leendet och medkänslan och man värms inifrån.

Det har träffande sagts om hans verk att de väcker det inre barnet i oss. Dessa kvaliteter gör att hans konstnärskap röner allt större uppmärksamhet också ute i världen.

Jury: Björn Springfeldt, Astrid Sylwan och Joanna Persman

Kulturstipendium på 200 000 kronor

Med motiveringen:
Det svenska måleriet har levt ett vitalt liv under de senaste åren. En av de målarna inom den yngre konstnärsgenerationen som på ett spännande och varierande sätt utforskar målardukens obegränsade möjligheter är Katrin Westman (f. 1987 i Örebro).

Hennes nonfigurativa måleri förkroppsligar svårdefinierbara men starka passioner. Det handlar om tankens liv och själens resa. Här skildras tillräckligt mycket för att nyfikenheten skulle väckas och tillräckligt lite för att fantasin omedelbart skulle sättas igång. Betraktarens blick får chansen att hitta gåtfulla kroppar och lockande detaljer i fantasieggande kompositioner. Tills synes är allting bara ogenomträngliga härvor av outgrundliga former. Ändå kan spända muskler, förvridna ansikten och dramatiska gester anas här.

Westmans väldiga dukar är mötesplatser för penselns och palettknivens virvlande rörelser. Former möter varandra i fallande kaskader för att snart rusa förbi och dra sig tillbaka. Färger skälver och ger glappen utrymme för rörelse och sättningar. Något viker undan för att hämta ny kraft och för att med fördubblad energi hämta sig på ett annat, oväntat ställe. Varje fläck har intensitet, uttryck och integritet. Allting vibrerar. Mellanrum, tomrum och överlappningar blir till en svindlande koreografi. Ljus och skuggor skiftar och skulpterar former som aldrig är stabila utan i varje ögonblick blir till. Just här och just nu, nya för varje gång så fort blicken riktas mot dem.

Katrin Westman skapar i stora format, med olja på duk och MDF. Hennes konst trotsar dock ofta den traditionella presentationsformen och lämnar galleriväggen för att expandera ut i rummet i en skulptural form. Ibland har målningar hamnat direkt på golvet som måleriska installationer. En annan gång kan ett verk presenteras som en avhängd duk, som i sina veck gör motivet oläsligt. Westmans konst är som intuitiva nytolkningar av barockens gränsupplösning mellan konstarterna. Måleriet och skulpturen förenas här i en passionerad omfamning. De byter roller och skapar spänning bortom alla självklarheter. Ett slags inre drama pågår utan avbrott i varje verk. Om och om gestaltas frågan: vem kan undvika det som måste ske?

Katrin Westman tilldelas Carl-Axel Valéns konstnärsstipendium 2018 om 200 000 kronor för en nyfiken kamp med måleriets begränsningar och ett ihärdigt utvidgande av målardukens möjligheter. Hennes konst är omedelbart trovärdig i sitt passionerade uttryck medan den är oskuldsfull i sin trots mot intellektets kortfristiga övertygelser.

Juryn: Björn Springfeldt, Astrid Sylwan, Joanna Persman

Kulturstipendium på 200 000 kronor

Med motiveringen:
För hennes drivkraft att ständigt hitta nya ingångar till akvarellmåleriet. Vidare för hennes sätt att behärska det slumpmässiga i akvarelltekniken. Oavsett om färgerna är vått flytande där slumpen gör sig gällande eller om den målas heltäckande så bemästrar hon skickligt vattnets, pigmentens och papperets egenskaper fullt ut. Detta har gett henne en ledande ställning bland Sveriges unga akvarellmålare.

I lustfyllda bilder som berör vår tid men även bilder av mera komplex och oroande art till bilder som tenderar land art, styr hon processen precist med enkla och konstruktiva drag som ger akvarellen i hennes måleri en alldeles egen språkdräkt.

Kulturstipendium på 200 000 kronor

Med motiveringen:
För sin orubbliga tro på den egna skaparskaften i hantverket och för sitt arbete med att utveckla graffiti som konstform.

Med sina magiska former och färger och sitt egna estetiska uttryck, har hon tagit graffitin från en undanskymd skuggvärld till att estetiskt och socialt fylla det tomrum som finns mellan graffiti som subkultur och ett samtida konstnärligt uttryck.

Genom att skapa samhällsaktuell och gränsöverskridande konst som utmanar en traditionsbunden och revirtänkande graffitivärld har hon skapat sig en position som gjort henne internationellt uppmärksammad.

Stipendium på 300.000 som delas lika mellan stipendiaterna

Med motiveringen:
Ellen Cronholm tillhör den yngre generationen mästargrafiker där teknisk tradition och förnyelse går hand i hand. Hennes säkra blick och vassa gestaltning blir till stora mörka etsningar och limtryck som både roar och oroar.

Ellen tar oss med, som betraktare, in i mystiska rum och världar som ingen tidigare sett, men som vi samtidigt känner igen som fundament till vår egen civilisation.

Konstnären Leif Elggren belönas för sitt enastående konstnärskap där han konsekvent följer sin inre röst och väver samman många olika konstformer, som grafik, typografi, ljud, performance, och installation, till en fascinerande helhet.

Leifs högst privata och personliga gestaltningskonst har gett oss en parallellvärld varifrån vi kan betrakta oss själva och vår egen världs mirakel och tillkortakommanden.

Kulturstipendium på 250 000 kronor

Knutte Wester skildrar samhällets otillräckligheter genom att arbeta tillsammans med människor som på olika sätt drabbats av systematisk orättvisa. Ofta inleds Westers projekt med att han flyttar sin verksamhet till en plats där individer lever långt borta ifrån en medial radar, som barnhem eller flyktingförläggningar. Väl på plats bjuder han in till en öppen ateljéverksamhet där skapandeprocessen sker i tätt samarbete med de människor som verken sedan handlar om. På så vis skapas en plattform där de som sällan blir hörda får en röst; de är flyktingbarn, asylsökande eller barnhemsbarn.

Knutte Westers konstnärskap är helt färgat av deras berättelser och livsöden. Genom dem belyser han vikten av att lämna avtryck. Wester blottlägger spåren som blir kvar när en människa, frivilligt eller ofrivilligt, lämnar en plats.

Kulturstipendium på 150 000 kronor

Med motiveringen:
Cajsa von Zeipel tilldelas stipentium för att hon med sina storskaliga skulpturer ifrågasätter och blottlägger existerande samhälleliga fenomen. Hennes skulpturer, som bär referenser till 1800-talets realistiska och klassiska skulpturtradition, är placerade i en helt ny kontext som utmanar rådande maktstrukturer. Här finns inga mytiska eller historiska hjältefigurer utan unga sårbara kvinnor och män involverade i ett psykologiskt spel kring individens identitet, osäkerhet, kaxiga självsäkerhet, lust och girighet.

Med dessa figurer, skulpterade i frigolit och täckta med gips, i ett överdimensionerat format, skapar hon ett omvänt hierarkiskt förhållande mellan objekt och betraktare. Hon synliggör en rådande ungdoms- och subkultur och ger ingångar till samtal om makt, genus och identitet. Cajsa von Zeipels konstnärliga arbete bryter ned det traditionella och skapar ny mark för ny kunskap och förståelse.

Stipendium på 75 000 kronor

Frida Fjellman har fått stipendiet för att hon enligt stiftelsens ordförande Jarl Hellichius "vågar ifrågasätta dagens stilideal. [...] Hon letade tidigt efter sin egen väg. Det ledde fram till naturalistiska och dekorativa objekt infogade i lustfylld miljö i spännande landskap". (Eskilstuna-Kuriren 29 maj 2010)

Frida Fjellman mottog stipendiet under en ceremoni vid Boda glasbruk den 1 juni 2010.

Ett stipendium tilldelas åtta grafiker verksamma i Sverige och i samband med det visar Eskilstuna konstmuseum utställningen Moment – åtta svenska grafiker

Medverkande konstnärer och stipendiater:

Nina Bondeson
Urban Engström
Alexandra Kern
Fredrik Lindqvist
Minako Masui
Gunnar Nehls
Jenny Olsson
John Rasimus

Utställningen pågick 30 oktober 2010–9 januari 2011

Stipendium på 100 000 kronor

Stiftelsens motiv är hämtat från texten till Astrid Sylwans senaste utställnings-katalog Free-falling författad av Björn Springfeldt, tidigare chef för Malmö konsthall och Moderna Museet:

Min egen uppmärksamhet riktades på Astrid Sylwan när hon gick sista året på Konstfack. Den glädje och beundran man känner när man ser en ung målare i oceanen av tradition och samtid komma fram till sitt eget språk är svår att klä i ord. Jag vill bara hoppas att hon kan bibehålla sitt mod och att allt fler får upp ögonen för hennes måleri.

Stipendium på 30 000 kronor

Men motiveringen:
En viktig inspirationskälla i Synnöve Pohjola Jensens skapande är naturen. Skog, vatten, mossa, insekter mm omvandlas av konstnären till såväl lekfulla som poetiska verk. Hennes utpräglade förmåga att se möjligheter i samverkan mellan olika material, effektfull belysning och mänsklig aktivitet, tex dans, är sällsynt. Dessa möten där textil, belysning, dans och eller vatten möts och ömsesidigt lyfter varandra är själva grunden för minnesrika konstupplevelser.

Det första stipendiet ur Carl-Axel Valéns stiftelse tilldelades den 12 april 2007:

Stipendium på 100 000 kronor som delas lika mellan stipendiaterna

Med motiveringen:
Paret Elisabeth Henriksson och Paul Grähs har såväl under studietiden på Konstfack i Stockholm som åren därefter visat prov på en vilja att utforska glasets dolda möjligheter. Med stor kreativitet och experimentlust har de, var för sig, sökt nya vägar för att avlocka glaset dess inneboende hemligheter.

I den gemensamma glashyttan har konstnärerna goda möjligheter att i en kontinuerlig dialog testa idéer och praktiskt pröva sig fram. Arbetet har för dem båda lett fram till objekt som är laddade med skön magi.