Så här arbetar vi med konstnärlig offentlig utsmyckning

Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla, men frågor som rör konstnärliga gestaltningar är oftast nämnd-, förvaltnings- och bolagsövergripande.

Alla nyinvesteringar samordnas av konstutskottet och Eskilstuna konstmuseer. Konstutskottet är ett utskott inom kultur- och fritidsnämnden.

Här finns information om konstutskottets uppdrag

Policy & gemensamma riktlinjer

En policy samt riktlinjer för offentlig konst bestämmer hur Eskilstuna kommun ska arbeta med konstnärlig offentlig utsmyckning. I policyn står bland annat:

Konsten ska ingå som en naturlig del av den bild Eskilstuna kommun förmedlar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet bidrar till Eskilstunas identitet och
attraktionskraft.

Den fria konsten ska vara en del av det offentliga samtalet, en part i demokratin och kommunens demokratiska processer. Ett vitalt konstliv ska medverka till att kommunen utvecklas och är attraktiv för boende, besökare och näringsliv.

Konsten ska vara skapad i sin samtid, sticka ut och vara modig, vara innovativ och kreativ både i sitt uttryck och i sitt presentationssätt. Konsten kan visa på historiska och kulturella dimensioner och bygga broar mellan människor. Den offentliga konsten når många invånare och skapar en intressant miljö för många olika målgrupper.

  • Kommunen värnar den fria konsten som en del i det öppna och demokratiska samhället. Detta i enlighet med det nationella kulturpolitiska målet att konsten ska vara en dynamisk, tankeväckande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
  • Armlängds avstånd liksom konstnärlig frihet ska tillämpas i allt arbete med den offentliga konsten.
  • Det övergripande arbetet med offentlig konst ska utgå ifrån det nationella målet för gestaltad livsmiljö.
  • Kommunen avsätter investeringsmedel för att vitalisera allmänna platser med offentlig konst. Vid offentligt finansierad ny- och ombyggnation ska enprocentregeln tillämpas. Enprocentregeln innebär att 1% av byggkostnaden avsätts till konstnärlig gestaltning.
  • Vid inköp av offentlig konst ska löpande drift- och underhållsmedel för konsten alltid avsättas av den som gör investeringen. Offentlig konst är ett kulturarv och ska förvaltas som ett sådant.
  • Offentlig konst ska placeras i kommunens verksamheter och i offentliga rum med betoning på de utrymmen som kan nås av många.
  • Eskilstuna kommuns invånare, flickor och pojkar samt kvinnor och män, ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden.
  • Vid inköp av offentlig konst ska jämställdhet, mångfald och olika uttrycksmedel beaktas så att en god balans uppnås i konstsamlingen som helhet.
  • Kommunen och de kommunala bolagen ska främja konstnärers roll och arbetsvillkor. Branschenliga avtal och ersättningar ska tillämpas. Ersättningen till konstnärerna ska över tid vara jämställd.
  • Inköp av konst och konstnärliga tjänster ska främst göras av verk skapade av samtida, yrkesverksamma konstnärer med konstnärlig högskoleexamen och/eller dokumenterade konstnärliga meriter.

Bild: Éva Mag, På fri hand, detalj, 2018.