Kulturmiljövård och byggnadsvård

I arbetet med kommunens nya planer finns Eskilstuna stadsmuseum med för att se till att viktiga kulturmiljöer tas till vara. Vi ger också råd om byggnadsvård till privatpersoner.

Kulturmiljöer i Eskilstuna

Eskilstuna kommun har ett stort ansvar för kulturmiljöerna i Eskilstuna. Kommunen gör planer av olika slag som styr hur marken ska användas i framtiden – för till exempel nya bostäder, skolor, vägar eller parker.

Byggnader med kulturhistoriskt värde

Att en byggnad har ett stort kulturhistoriskt värde kan bero på många olika saker. Den kan vara unik, den enda som någonsin byggts eller den enda av det slaget som finns kvar. Den kan var typisk för en tid eller en plats och viktig för att man ska förstå platsens historia. Den kan också vara förknippad med en viktig person eller en historisk händelse.

Bygglov

Den som vill bygga nytt eller bygga om sitt hus på ett mera genomgripande sätt måste söka bygglov. När det handlar om kulturhistoriskt intressanta hus får museet möjlighet att se till att husen inte förändras på ett sådant sätt att det inte går att se och förstå husets tidigare historia.

Råd om byggnadsvård

Hos oss kan du få svar på frågor om byggnadsvård. Du kan få råd om hur man ska underhålla sitt hus på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Vilka material och vilken teknik bör man använda? Under rubriken "Kontakta oss" hittar du vår stadsantikvaries telefonnummer och mailadress.

Arkiv och fornlämningar

I stadsmuseets arkiv finns inventeringar av bebyggelse och industrier på landsbygden och i delar av Eskilstuna och Torshälla. Sörmland är ett fornlämningsrikt landskap och Eskilstuna kommun är inget undantag. Om du är nyfiken på om det finns några fornlämningar just där du bor kan du söka i Fornsök - Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister.