En vit stenkyrka omgiven av gröna gräsytor och grön skog med en klarblå himmel i bakgrunden.

Gillberga kyrka

Gillberga kyrka i Eskilstuna kommun är originell med sina trappgavlar på tornet. Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 1100-talet.

Ombyggd på 1400-talet

Vid 1100-talets slut uppfördes en stenkyrka som bestod av långhus med ett litet kor i öster och ett smalt torn i väster. Vid slutet av 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster och fick ett kor med samma bredd som långhuset. Samtidigt tillkom en sakristia och ett vapenhus. Kyrkorummet försågs då med valv i tre travéer. I samband med valvslagningen påmurades långhuset och tornet med tegel i munkförband, numera bara synligt från vinden.

Gravkor och gravvalv

År 1671 tillbyggdes det Stiernskiöldska gravkoret vid korets sydsida och under 1859 byggdes nuvarande tresidiga korparti efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Under koret byggdes ett gravvalv för ätten Celsing. Gravvalvet kom bland annat att nyttjas som bisättningsrum, men togs aldrig i bruk för sitt ursprungliga syfte. Vid norra sidan av det tillbyggda koret uppfördes 1859 nuvarande sakristia, medan gamla sakristian öppnades upp mot kyrkorummet.

Kontakt

Telefon: +46 16 641 70

E-post: eskilstuna.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Skricksta 635 13, Eskilstuna

Webb: svenskakyrkan.se