Offentlig konst till nya grundskolan Forskaren

Konstnären Beatrice Hansson skapar offentlig konst till nya grundskolan Forskaren i Eskilstuna.

Illustration av "Sökvägen", av Beatrice Hansson. Skolans fasad asad mot Zetterbergsgatan.

Illustration av "Sökvägen", av Beatrice Hansson. Skolans fasad mot Zetterbergsgatan.

Eskilstuna kommun påbörjade 2020 byggnationen av en ny kommunal grundskola, som fått namnet Forskaren. Den nya skolan får i samband med byggnationen en konstnärlig gestaltning i två delar.

Eskilstuna konstmuseum gjorde en utlysning till yrkesverksamma konstnärer våren 2020. Tre konstnärer/konstnärsgrupper utsågs av arbetsgruppen att ta fram skissförslag. Beatrice Hansons förslag Sökvägen och Som du söker skall du finna, utsågs som det skissförslag som bäst överensstämmer med uppdragets kriterier.

Beatrice Hansons förslag valdes med motiveringen:

”Vägen till kunskap är sällan rak, och ser för oss alla olika ut. Det om något vet pedagogerna på Forskaren! Sökvägen på skolans fasad blir en tydlig symbol för kunskapens väg; ett snirkligt och krokigt sökande, som så småningom mynnar ut i ett större vetande. På vägen kan inspiration behövas! I passagen mellan det gamla och det nya skapas ett fantasifullt universum, Som du söker skall du finna. En ny bildvärld utifrån en gammal, någon har tänkt och någon annan tar vid – i en vindlande evighet.”

Bakgrund

Eskilstuna Kommunfastighet AB tillämpar enprocentregeln vid byggnation av offentliga lokaler, vilket innebär att 1% konst ska genomföras i byggprocessen. Eskilstuna konstmuseum har rollen att ingå i processen kring framtagandet av konsten.

Skolan Forskaren byggs i dagsläget för årskurs F-6 och kommer tillhöra samma grundskoleområde som nuvarande Björktorpsskolan. Lokalerna är planerade för cirka 330 elever.

Konstverk i två delar

Den nya skolan får i samband med byggnationen en konstnärlig gestaltning i två delar. Den första delen, Sökvägen placeras på fasaden mot Zetterbergsgatan i slutet av augusti. Fasaden är synlig framför allt från den östliga hållet för den som passerar skolan på väg mot Eskilstunas centrala delar.

Den andra delen av konstverket, Som du söker skall du finna, ska placeras i trapphuset som förbinder den gamla skolbyggnaden med den nya. Denna placering är mer synlig för skolans elever och personal, även om den till viss del syns utifrån genom trapphusets glaspartier, och planeras komma på plats hösten 2022.

Illustration över ett konstverk

Illustration som visar en del av verket "Som du söker skall du finna" av Beatrice Hansson.

Kriterier som den konstnärliga gestaltningen ska utgå ifrån:

  • Anspela på skolans namn; Forskaren
  • Mångfald
  • Skolans som offentlig byggnad och dess centrala placering i stadsrummet
  • Relatera till konstverket på den äldre byggnadens fasad, Sommarlov av Knut-Erik Lindberg från 1950

Arbetsgrupp

  • Sewa Tahernezhad, projektledare Forskaren Eskilstuna Kommunfastighet AB
  • Josefine Bolander, intendent Eskilstuna konstmuseum, Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun
  • Marie Wallin, fastighetsplanerare, Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
  • Frida Sörlisten, rektor f-3 Björktorpsskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
  • Extern konstkompetens

Kontakt

Frågor rörande projektet kan du ställa till:
Sewa Tahernezhad, projektledare Forskaren Eskilstuna Kommunfastighet AB, sewa.tahernezhad@kfast.se
eller till:
Josefine Bolander, intendent offentlig konst, josefine.bolander@eskilstuna.se