Kulturhistoriska dokumentationer

Eskilstuna stadsmuseum dokumenterar livet i Eskilstuna ur olika perspektiv men alltid med människan i fokus. Intervjuer, fotografier, insamlade berättelser och ibland även föremål, bidrar till stadens kunskapsuppbyggnad och en bredare historieskrivning. Det som dokumenteras idag blir historia imorgon.

Skrifter, böcker och utställningar

Resultatet av de dokumentationer som görs presenteras i skrifter, böcker och utställningar. Allt material från dokumentationerna sparas också i arkivet och blir tillgängligt för framtida forskning.

Olika sätt att ta del av materialet

Flera skrifter är tillgängliga via Eskilstuna stadsbibliotek eller så finns att köpa i Eskilstuna stadsmuseums butik.

Några av de lite äldre dokumentationerna finns endast som arkivmaterial i form av inspelade och ibland utskrivna intervjuer, observationsrapporter och negativ. I de allra flesta fall går det bra att ta del av även dessa genom att kontakta Eskilstuna stadsmuseum.

Under 2016 genomfördes en dokumentation av hur de senaste årens flyktingmottagande har påverkat lokalsamhället Eskilstuna. Projektet omfattade omkring 65 intervjuer med nyanlända flyktingar, elever och lärare på SFI (svenska för invandrare), anställda och tjänstemän på bland annat socialtjänsten, arbetsförmedlingen och inom skola och sjukvård, kyrkor, frivilligorganisationer och deras volontärer samt en hel del oorganiserade eldsjälar.

Arbetet med dokumentationen genererade också ett fotoprojekt i samarbete med fyra klasser på SFI. Tillsammans med Konstmuseet, Stadsbiblioteket och Svenskt barnbildsarkiv genomfördes skaparprojekt med en förberedelseklass i grundskolan och en språkintroduktionsklass på gymnasiet. Barnteckningar från förberedelseklassen har tagits in i Svenskt barnbildsarkivs samlingar, som en del i samlingen Den jag är.

Dokumentationen gjordes av antikvarie Elin Eriksson.

Skriften Hello goodbye Eskilstuna finns på Eskilstuna stadsbibliotek och i Eskilstuna stadsmuseums butik.

År 2015 var över 400 personer i Eskilstuna utan varaktig bostad. Cirka 30-40 av dem var helt utan någon form av tak över huvudet. Ett tjugotal av dessa intervjuades under dokumentationen. Dessutom intervjuades anställda och volontärer som på olika sätt arbetar med frågan, såsom representanter för socialtjänsten, Svenska kyrkan/Härbärget. stadsbyggnadsförvaltningen, länsstyrelsen och politiker. Skriften Hemlös men inte hopplös bygger på dessa intervjuer men innehåller även en historisk bakgrund med material från framför allt fattigvårdsstyrelsernas arkiv under 1800- och 1900-talen.

Dokumentationen är gjord av antikvarie Elin Eriksson.

Skriften finns i Eskilstuna stadsmuseums butik.

Klingsmide i Eskilstuna är en historisk dokumentation där människan bakom hantverket är i fokus. Genom dagböcker, brev och arkivmaterial kommer vi nära både fattig och rik. Vi får veta vad en elgbruddsbolster är, varför det var svårare att hålla sig ren i Eskilstuna och hur man gör för att sälja dåliga lås till fullt pris.

Dokumentationen bygger helt på skriftliga källor och är gjord under 2014 av antikvarie Elin Eriksson i samband med research till utställningen Värjor, Sablar och Huggare. Målsättningen var att sätta klingsmidet i en mänsklig och samhällelig kontext och att lyfta fram fler personer än de välkända fabrikörer som gett namn åt företagen.

Skriften finns i Eskilstuna stadsmuseums butik.

- röster från Lagersberg och Råbergstorp

Under 2011 intervjuades boende och före detta boende i Lagersberg och Råbergstorp om sina upplevelser och intryck av sitt bostadsområde samt av herrgården Lagersbergs säteri. Även tidningsartiklar och arkivmaterial studerades för en fördjupning i hur bostadsområdena en gång hade planerats, byggts och försetts med samhällsservice och kommunikationer, samt för att undersöka vilken bild media har förmedlat av dessa områden.

Dokumentationen var ett samarbete med Eskilstuna stadsarkiv och Stiftelsen Lagersberg, och utfördes av Antikvarie Anna Götzlinger, Arkivarie Tomas Carlberg, museipedagog Anita Carlsson, samt antikvarie Elin Eriksson. Utöver intervjuerna togs ett stort antal nya fotografier av Anna Götzlinger och ett antal äldre fotografier samlades in från några av de intervjuade.

Resultatet presenterades i boken Lika fast olika- röster från Lagersberg och Råbergstorp, red. Elin Eriksson.

Boken finns på Eskilstuna stadsbibliotek och i Eskilstuna stadsmuseums butik.

Under 2005 och 2006 genomförde Eskilstuna stadsmuseum en dokumentation av flytt och flykt, inom ramen för Sörmlands museums projekt Med flytten som erfarenhet. Ett trettiotal människor som flyttat till Eskilstuna intervjuades. Orsaken till flytten varierade, alltifrån arbetskraftsinvandring och flykt från diktatur eller krig, till att man blivit förälskad eller helt enkelt sökte ett bättre liv. Erfarenheterna härrörde från tidsperioden tidigt 1900-tal fram till nutid.

Dokumentationen, som gjordes av antikvarie Carin Andersson och då projektanställde Elin Eriksson, presenterades i utställningen Vägen hit.

Material från dokumentationen finns i Eskilstuna stadsmuseums arkiv, kontakta museet för mer information.

Samtidsdokumentation av Lundhs metallfabrik 1999. Lundhs är ett litet företag i metallbranschen (kastrullbranschen) och på så sätt typiskt för Eskilstuna både historiskt och idag. Företaget samarbetar dessutom med Conny Larsson som på ett mer hantverksmässigt sätt tryckte delar av kaffepannorna i sin trycksvarv som låg vid Rademachersmedjorna.

Dokumentationen består av nytagna fotografier från verksamheten, 6 intervjuer, kopior av arkivmaterial samt visst broschyrmaterial. Dessutom filmades tillverkningen av kastruller och kaffepannor. Ett mindre antal föremål samlades in.

Carin Andersson vid Eskilstuna museer intervjuade, samlade in material och sammanställde. Rolf Hjalmarsson, Eskilstuna museer fotograferade och Mats Andersson, Duveholmsskolan Katrineholm, filmade.

Material från dokumentationen finns i Eskilstuna stadsmuseums arkiv, kontakta museet för mer information.

I samband med att de sista delarna av tillverkningen på Bok-Öbergs/Esselte AB i Eskilstuna dels flyttades till Belgien dels såldes till Nässjö Värdetryck gjordes en dokumentation av det gamla eskilstunaföretaget. Stora delar av dokumentationen är historiskt inriktad men den del som berör själva flytten är skildrar samtida förhållanden.

Dokumentationen består av 13 intervjuer med anställda och f.d. anställda på Bok-Öbergs, insamlade äldre fotografier, insamlade föremål samt annat faktamaterial samt 36 nytagna fotografier i samband med dokumentationen. Intervjuer gjordes av Carin Andersson, och fotografierna togs av Rolf Hjalmarsson, båda från Eskilstuna museer.

Mats Andersson, Eskilstuna museer, samlade fakta ur historiska källor och skrev tillsammans med Carin rapporten.

Skriften finns på Eskilstuna stadsbibliotek och i Eskilstuna stadsmuseums butik.

En dokumentation som handlar om Eskilstuna-Kurirens gamla sätteri. Dokumentationen gjordes i samband med att föremål och maskiner, som donerats till Eskilstuna museer från Eskilstuna-Kuriren, skulle användas i en utställning på stadsmuseet (som då hette Faktorimuseet). Informanterna skildrar tiden från 1950-talet och framåt. Maskinernas uppbyggnad rent tekniskt finns redan beskrivet i olika handböcker och instruktionsböcker, därför skildrar istället dokumentationen den mänskliga handen bakom maskinerna. Ämnen som tas upp är bland annat lärlingstiden, arbetstider, arbetsmiljö, hierarki och könsfördelning.

Lena Klintberg, Eskilstuna museer, samlade in fakta, intervjuade och skrev rapporten 2001. Bildmaterialet var delvis lånat och delvis fotat av Rolf Hjalmarsson på Eskilstuna museer.

Rapporten finns tillgänglig på Eskilstuna stadsbibliotek och i Eskilstuna stadsmuseums butik.

Stellan Wiberg, Eskilstuna museer har ställt samman ett uppslagsverk från A till Ö med en komplett förteckning över alla fotografer som någon gång varit verksamma i Eskilstuna från 1840-talet fram till i dag.

Ett urval av materialet presenterades i bokform 1996. Bokens titel är ”Fotografer i Eskilstuna” och även den är skriven av Stellan Wiberg. Boken berättar om kända och okända fotografer i Eskilstuna från fotografins barndom till 1950-talets slut.

Boken finns tillgänglig på Eskilstuna stadsbibliotek och i Eskilstuna stadsmuseums butik.

Eskilstuna museer genomförde en samtidsdokumentation av GAB-GENSE från november 1987 fram till mars 1988. Man ville göra dokumentationen på ett företag som var stort och som hade ”Eskilstunatradition” och valet föll då på besticktillverkarna GAB-GENSE. I materialet finns (eller ska finnas) anteckningar från ca 100 intervjuer på 240 sidor samt 900 svart-vita fotografier. De föremål som samlats in i samband med undersökningen beräknas till ca 175 st. Undersökningen genomfördes av etnologen Ulrika Hagren. Fotograf var Stellan Wiberg. En del av detta material har legat till grund för utställningen BESTICK 1988.

Materialet har sammanställts i en rapport som inte är helt färdigskriven men ändå innehåller många intressanta fakta och resonemang.

Dokumentation av modeaffären Mode Elsie och modisten Elsa Hellberg-Olausson. Dokumentationen genomfördes i samband med att modeaffären, som startades 1934 av Elsa H-O på Köpmangatan i Eskilstuna, lades ned 1997.

Dokumentationen beskriver modistyrket men också de butiksanställdas villkor, liksom villkoren för kvinnliga egna företagare då och nu. Materialet består av 5 intervjuer utskrivna , insamlade äldre fotografier, insamlade föremål och annat faktamaterial. Arbetet resulterade i en rapport 2001. Carin Andersson, Eskilstuna museer, genomförde dokumentationen.

Skriften finns i Eskilstuna stadsmuseums butik.

Våren 2002 startades en dokumentation av Myntverket i Eskilstuna. Ett femtontal intervjuer har genomförts med formgivare och anställda. Rolf Hjalmarsson fotodokumenterade och Carin Andersson intervjuade och skrev fältanteckningar under tre dagar på Myntverket.

Material från dokumentationen finns i Eskilstuna stadsmuseums arkiv, kontakta museet för mer information.

Historisk dokumentation. Eskilstuna museers bidrag till projektet är 77 intervjuer med före detta (Volvo) BM anställda som har arbetat inom olika verksamheter och avdelningar på företaget. Arja Tiihonen intervjuar och fotograferar också samtliga informanter. Samtliga intervjuer är nu transkriberade. Materialet finns i Eskilstuna museers arkiv, Företagens arkiv i Sörmland samt Eskilstuna stadsbibliotek.

Rapporten finns på Eskilstuna stadsbibliotek.

I samband med att högspänningsundercentralen från 1908 i Skogstorp stängdes av och att museerna införlivade den i samlingarna gjordes en dokumentation av kraftstationen och arbetet där. Dokumentationen är både historisk och nutida, och den har också vissa inslag av mer teknisk beskrivning av kraftstationen.

Dokumentationen består av foton, nya och insamlade gamla, 3 intervjuer och annat faktamaterial. Arbetet resulterade i en rapport i oktober 1998. Carin Andersson, Eskilstuna museer, samlade in fakta, intervjuade och skrev rapporten. Rolf Hjalmarsson, Eskilstuna museer, fotograferade.

Samtliga smides och gjuteriföretag i Eskilstuna verksamma 1995-1997 har besökts och snabbdokumenterats. Dessa dokumentationer bygger i första hand på intervjuer med företagets ägare och i få fall intervjuer med anställda samt insamling av faktamaterial som olika typer av företagshistorik. Ofta finns fotografier från företaget, motiven har framför allt varit maskiner och fabrikslokaler.

Intervjuerna är oftast utskrivna. I vissa fall har äldre fotografier och/eller broschyrer samlats in i samband med dokumentationerna. De flesta företag är fotograferade, som regel är det olika arbetsmoment som fotograferats.

Intervjuer och insamling av övriga fakta genomfördes av arbetslösa inom ett arbetsmarknadsprojekt (ALU). Handledare var Rudi Grobheiser på kommunens arbetsmarknadsavdelning och projektledare var Kjell Nordeman, då 1:e antikvarie vid Eskilstuna museer.

Följande företag har ingått i dokumentationen:

Almas AB: sammanställning av fakta baserad på intervju/samtal med företagsägaren.

AGE Metall: Kort sammanställning av fakta, fotografier och broschyr.

BCA Gjuteri: Kort sammanställning av fakta, utskrift av två intervjuer.

EBÖ: Kort sammanställning av fakta, utskrift av intervju av anställd, kopia av tidn.artikel

Barva Hejarsmide AB: Kort sammanställning av fakta, en utskriven intervju med ägaren. Elva fotografier på olika arbetsmoment på verkstadsgolvet.

Bergasmén K. G. Larsson: Sammanställning av fakta utifrån intervju med ägaren. Intervjun finns utskriven. Tidningsartikel. Tre porträttbilder/bilder från en brand av Eskilstuna-kurirens fotograf samt fem bilder från den nya fabriken.

Cirkel-industri Amnebratt: Kort sammanställning av fakta om företaget. Utskriven intervju med ägaren. Katalog. Tre bilder på maskiner.

C. I. Fall: Kort sammanställning av fakta. Utskriven intervju med ägaren. En intervju med en arbetare. Kopierad företagshistorik. Broschyrer. Reprofotade äldre fotografier från företagets historia. Tre bilder på ledningen, två på fastigheten, två personalbilder, en reklambild, 47 bilder från olika typer av verksamhet på företaget med kort förklarande text av typ sandblästring till bilderna.

Eskilstuna All Smide: Kort sammanställning av fakta, intervju med ägaren. Tre bilder från verkstadsgolvet.

GENSE AB: Kort sammanställning av fakta byggd på företagets historik och intervju med förman på verktygsavdelningen. Kopia från företagshistorik. Modern katalog.

Gillberga smide: Kort sammanställning av fakta byggd på intervju med ägaren och förre ägaren. Intervjuerna är utskrivna. Sex bilder på maskiner.

Gjuteribolaget AB: Sammanställning av fakta, utskrift av intervju, kopia från bok, fotografier.

Hackås precisionsgjuteri: Sammanställning av fakta utifrån intervju med försäljningschefen på företaget.

J. BYAB svetsmek verkstad: Kort sammanställning av fakta byggd på intervju av ägaren.

K H Svets och Smide: Kort sammanställning av fakta byggd på intervju med ägaren.

Karlströms metallgjuteri: Sammanställning, utskrift av intervju, fotografier.

Lundins smides och mekaniska verkstad AB: Kort sammanställning av fakta byggd på intervju med ägaren.

AB Lundkvist och Karlsson svets & smidesmekaniska verkstad: Kort sammanställning, utskriven intervju med ägaren. Fyra foton på maskiner.

Meplako: Broschyr.
Nyzells metallgjuteri:

OJOP (Osvald Jonsson): Kort sammanställning. Utskriven intervju med ägaren. Fem bilder på maskiner.
Rogers aluminiumgjuteri:

Sedenborgs: Kort sammanställning av fakta baserat på intervju med ägaren.

Stille AB: broschyrer och kataloger, sammanställning av fakta som bygger på intervju med ägaren. Utskrift av intervjun. Utdrag ur en bok där ett kapitel berör Stille. Fem nytagna fotografier.

THISAB: Kort sammanställning av fakta byggd på intervju med ägarna. Intervjun är utskriven. Två broschyrer. Sju bilder på maskiner, två interiör, en exteriör.

Tors hammare: Kort sammanställning av fakta utifrån intervju med Åke Carlsson, f d disponent, på Tors hammare samt företagets egen historik.tidningsartikel. Fyra bilder på maskiner. Broschyrer.

Tunaverken JP Fälgar: Kort sammanstälning av fakta från intervju med företagets ägare.

Varnäsföretagen/Bröderna Söderbergs metallgjuteri: Tre intervjuer varav två utskrivna. Kopior av företagshistorik, en från 1940 och en från 1955. Kopior ur böcker där företaget nämns samt tidningsartiklar. Broschyr från företaget. Kopior av äldre broschyrer och annonser. Kopia på katalog/priskurant från 1944. Tre nytagna fotografier.

ÖW Bolagen: Kort sammanställning av fakta byggd på intervju med företagets ägare.

Ornamentik
Företagsdokumentation av företaget Ornamentik 4 intervjuer på band. Ej utskrivna. Intervjuer och skriftlig sammanställning av fakta gjorda av Kåre Widén. Broschyrer. 1990-talet.

NIKE
Ett föredrag av en av företagets först anställda. Vem det är framgår ej. Ett kassettband finns märkt NIKE. 1990-talet. Kåre Widén, Eskilstuna museer, har samlat in materialet.

RUSTAB
Intervjuutskrift, sammanställning, fotografier neg nr 94-020. 1990-talet.
Intervju och insamling av Kåre Widén.

F:a H Stråhle
Liten dokumentation av företaget. En utskriven intervju med Hugo Stråhle. 8 fotografier. Kopior på kontrakt och andra handlingar. Kåre Widén, Eskilstuna museer, samlade in, sammanställde och intervjuade.

C I Fall
Eskilstunas sista räcksmed videofilmas i arbete. 1990-talet. Kjell Nordeman, Eskilstuna museer filmade.

Material från dokumentationen finns i Eskilstuna stadsmuseums arkiv, kontakta museet för mer information.

Dokumentation av de olika företag som fanns i Tunafors fabrikslokaler 1994 i samband med att samtliga företag då avhystes från lokalerna som skulle byggas om till bostäder. Dokumentationerna består främst i att man intervjuat ägaren till företaget och fotograferat verksamhet, produkter och lokaler. Utifrån fakta från intervjun har man gjort en kortfattad skriftlig sammanställning. Företagens verksamhet och ägarförhållanden beskrivs, både de historiska och nuläget. I de flesta fall är intervjuerna utskrivna. Inga föremål har samlats in.
Materialet finns i pärmar i Eskilstuna museers arkiv.

Intervjuer och insamling av övriga fakta genomfördes som ett arbetsmarknadsprojekt (ALU) av arbetslösa.
Handledare var Kåre Widén på kommunens arbetsmarknadsavdelning och projektledare var Kjell Nordeman, då 1:e antikvarie vid Eskilstuna museer.

I dokumentationen ingick följande företag:
Atlas storköksinredning: Kort sammanställning av, inga foton
El-lindringar AB: Utskriven intervju, sammanställning, fotografier
Eskilstuna Automation AB: Sammanställning byggd på frågelista, fotografier
Eskilstuna Kylarverkstad: Sammanställning, fotografier
Eskilstuna stämpelfabrik AB: Intervju utskriven för hand, sammanställning, fotografier.
ETAB Industriautomation: Utskriven intervju, sammanställning, fotografier
Finsnickarna HB: Utskriven intervju, sammanställning, fotografier
GPs bilservice: Sammanställning, fotografier
Hellbergs, J A, Knivfabrik: Två utskrivna intervjuer, fotostatkopior på äldre bilder, artiklar mm, fotografier.
Knivsmeden HB: Intervju utskriven för hand, sammanställning, fotografier.
Kromteknik AB: Utskriven intervju, sammanställning, fotografier.
Larsson, Bröderna, Slip & Metall AB: Intervju utskriven för hand, sammanställning, fotografier.
Lindholms verktyg AB: sammanställning, fotografier.
Material clearing: Kort sammanställning, inga foton
Nordangården, Eskilstuna dagcenterverksamhet: sammanställning, fotografier
Olsson, Bröderna (galvaniseringsfabrik: sammanställning, fotografier
On Stage produktion: Kort sammanställning
Ormexpo: Kort sammanställning
Schullström, Nils, AB: Kort sammanställning, broschyr, foto av entrén.
Stålgravyr: Sammanställning, fotografier
Södermanlands energiförening: Intervju utskriven för hand, sammanställning, fotografier
Trä & Metallmodeller i Eskilstuna AB: Utskriven intervju, fotografier och sammanställning.
Öbergs kirurgiska instrumentverkstad: Utskriven intervju, sammanställning, fotografier.

Material från dokumentationen finns i Eskilstuna stadsmuseums arkiv, kontakta museet för mer information.

Gasverket

Fotodokumentation med bildtexter från sista arbetsdagen på Gasverket i Eskilstuna i samband med nedläggningen. 1983. Genomförd av Sven-Gunnar Jonsson, Eskilstuna museer, och fotograf Rolf Hjalmarsson, Eskilstuna museer.

Torshälla konfektyr

Videofilmning, viss föremålsinsamling. 1990-talet. Kjell Nordeman, Eskilstuna museer, filmade.

F O Nyströms bleckkärlsfabrik
Research inför utställning på Faktorimuseet feb-mars 1998

En bandad och utskriven intervju med en f d. anställd vid fabriken samt en förteckning över fotografier, film och arkivalier om företaget som främst finns hos hembygdsföreningen St. Olofs gille i Torshälla. Utställningstexter. Carin Andersson har samlat in material och intervjuat.

Knivsmeden Molin

Intervju och fotografier 20 augusti 1998
Knivsmeden Molin som haft sin knivsmedja i museiområdet Rademachersmedjorna berättar om sitt liv som knivsmed, och också om sin farfar Oscar Molin som startade sin knivsmedja i gamla sliphuset 1894 och hur yrket sedan gått i arv i tre generationer. Foto Rolf Hjalmarsson och Karls privata bilder. Carin Andersson intervjuade.

Urmakare Norrman

Intervju och fotografier 25 augusti 1998
Urmakaren Sigurd Norrman berättar om sitt liv som urmakare tillsammans med fadern i Norrmans ur på Drottninggatan i Eskilstuna. Intervjun gjordes i samband med införlivande av glasögon från butiken till museisamlingarna. Kopior på äldre foton av gesällarbete samt butiken på Drottninggatan. Carin Andersson intervjuade.

Vallmossens torvströfabrik

Intervju/fotografier 1999
Bröderna Tage och Sixten Johansson berättar om Torvfabriken och torvtäkten i Vallmossen, Öja socken. Man har brutit torv på platsen sedan 1907 och verksamheten upphörde i slutet av 1960-talet. Bröderna berättar om arbetet på fariken från 1940-talet och framåt, när de själva arbetade där. Fotografier av Rolf Hjalmarsson, neg nr 99-021/1-24, 99-022/1-13. Carin Andersson, och Mats Andersson, Eskilstuna museer, ställde tillsammans med Rolf frågor om tillverkningen.

Material från dokumentationen finns i Eskilstuna stadsmuseums arkiv, kontakta museet för mer information.